Värmlands Idéburna

Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa.

VI ska verka för att demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen samt initiera och planera utvecklingsinsatser som berör medlemsföreningarna och deras verksamhet i samverkan med offentlig sektor i Värmland och andra aktörer.

Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa.

VI ska verka för att demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen samt initiera och planera utvecklingsinsatser som berör medlemsföreningarna och deras verksamhet i samverkan med offentlig sektor i Värmland och andra aktörer.

Mål 2021-2023

Mellan 2021-2023 kommer VI arbeta med att förverkliga och utveckla uppdraget inom ramen för IOP mellan nätverket och Region Värmland.  Vi kommer fortsatt arbeta med medlemsrekrytering och medlemsutveckling. Under verksamhetsåret kommer VI fokusera på att tillsammans med offentlig sektor bidra till samhällsutvecklingen genom att stärka den idéburna sektorn i Värmland.
Verksamhetsplanens förverkligande är beroende på pandemins utveckling.

VI företräder i sammanhang där de idéburna organisationerna har fördel av att agera som en part. Ett sådant aktuellt sammanhang är till exempel Region Värmlands råd – Rådet för Idéburna organisationer i Värmland dit styrelsen för Värmlands Idéburna inom sig utser representanter.

VI:s uppdrag är att främja utvecklingen av föreningslivet i Värmland samt verka för goda förutsättningar för föreningslivet, och ett växande intresse för idéburna organisationer.

Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av organisationer tillhörande den idéburna sektorn i Värmland. Organisationen ska ha ett regionalt perspektiv. Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Förening som önskar medlemskap i Värmlands idéburna ställer medlemsansökan till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap.

Medlemsavgift för 2023 är 1 000 kronor. 

Bli medlem

Tillhör ni en organisation inom den idéburna sektorn i Värmland och har ett regionalt perspektiv? Välkommen att bli medlem hos oss. Ladda ner ansökningsblanketten nedan och skicka in den till oss så behandlar vi ert medlemsskap.

Social innovation Värmland

Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. 

Social innovation Värmland undersöker hur vi tillsammans kan möta olika komplexa samhällsutmaningar för att människor och organisationer ska få mod, energi, verktyg och metoder för att kunna omsätta insikter till handling.

Här möts olika sektorer och Värmland idéburna finns med i arbetet.

Överrenskommelsen Värmland

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer.

En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter. Läs mer här.

Här kan du läsa stadgarna för den ideella föreningen Värmlands Idéburna.